Om KBT

KBT-terapi är en strukturerad och framtidsorienterad samtalsterapi. Vi utgår från att våra tankar, känslor och handlingar samt kroppens fysiologi påverkas av tidigare erfarenheter. Genom samtalsterapin får du strategier, ”verktyg”, att hantera din vardag och dina relationer med på ett nytt sätt. Vi kan inte ändra på det som varit men vi kan få en bättre framtid.

Hur går det till?
Vi börjar med att träffas 1-3 gånger för att ringa in den problematik som du vill ha hjälp med. Under dessa samtal beskrivs arbetsmetoden. Vi går igenom din bakgrund och den aktuella situationen. När vi är överens om att påbörja terapin pratar vi om målsättningen och arbetar sedan gemensamt för att nå den. Mellan terapisessionerna får du hemuppgifter som vi tillsammans kommer överens om.

Tid
Under en terapi träffas man vanligtvis en session/vecka under en tidsbegränsad period. Hur många sessioner som behövs är individuellt och beroende på problematik. Du får en tidsuppfattning av terapeuten efter bedömningssamtalen. En terapisession är 45 minuter.

Återbud/uteblivet besök
Återbud senare än två arbetsdagar före bokad tid, samt uteblivet besök debiteras med full taxa.

Samtalsterapi journalförs
Alla legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal på sina klienter. Du behöver därför lämna namn, adress och personnummer. Journalen förvaras på ett betryggande sätt, enligt gällande föreskrifter.

Tystnadsplikt
För din trygghets skull vill vi informera om att vi har tystnadsplikt. Vi lämnar inte ut information om dig till någon utan ditt medgivande. (Undantag är om brott mot barn kommer till terapeutens kännedom.)